Årsmelding 2020

Miljøpartiet Dei Grøne Hjelmeland blei stifta 12.03.2019. Styret har i 2020 bestått av Roger Sjursen og Morten Hetland som talspersonar, Anne Spilde som sekretær og styremedlem og Svein Petter Sandvik som varastyremedlem.

 

Miljøpartiet Dei Grøne Hjelmeland har 7 medlemmer pr. 31.12.2020.

Styret tatt fortløpande avklaringar saman med resten av medlemmene i ei lukka meldingsteneste, samt avklart strategispørsmål og drøfta nytt, sentralt partiprogram i eigne møte eller i samband med gruppemøta.

Morten Hetland har vore den einaste faste kommunestyrerepresentanten for MDG, nestleiar i areal- og forvaltingsutvalet, samt SV/MDG/Sp sin 2. vararepresentant til formannskapet. Roger Sjursen er første varamedlem til kommunestyret for MDG.

Styret merkar seg at fleire av dei som stilte på vallista i 2019 ikkje er aktive i partiet lenger. Morten Hetland, Roger Sjursen, Anne Spilde og Liv Reidun Brakstad har vore drivkrafta i lokalpartiet, og har sjonglert både styresaker og drøfting av partisaker gjennom det siste året.

Medlemmene har blitt kalla inn til gruppemøte i forkant av møte i kommunestyret, formannskapet og areal- og forvaltingsutvalet. Me har fått fleire politiske gjennomslag det siste året. (Sjå oversynet over grøne gjennomslag.)

Den første helga i januar deltok Roger Sjursen og Morten Hetland på nasjonal folkevaltsamling i Oslo. Det var eit tettpakka program, og me fekk mykje relevant og nyttig MDG-fagleg påfyll.

Grunna den pågåande korona-pandemien, var det omtrent ingen aktivitet i lokallaget mellom mars og oktober 2020. Tida har gått med til å driva lokalpolitikk, og vera representert i politiske utval.

Roger Sjursen, Anne Spilde og Morten Hetland møtte på regional MDG-samling i Stavanger 31. oktober og 1. november 2020. Under den regionale MDG-samlinga oppstod idéen om å laga ein podkast for MDG Hjelmeland – «Er du heilt grøn?» – der Roger og Morten snakkar om laust og fast, med eller utan gjester. Me rakk å publisera éin episode, 1. desember, før podkasten tok juleferie.

Samarbeidsavtalen mellom SV, MDG og Sp slår fast at klima og miljø, saman med økonomistyring, skal vera grunnlaget for all verksemd. Difor er det gledeleg at kommunestyret i Hjelmeland, for første gong i historia, fekk vedtatt eit klimabudsjett, 16. desember 2020. Klimabudsjettet talfestar mål om kutt i utslepp av klimagassar, og peikar på konkrete tiltak for å oppnå desse måla. I budsjettet for 2021 fekk me i tillegg frysa betalingssatsane for barnehagar og SFO, setja av pengar til gapahukar for Fister barnehage og Jøsenfjorden barnehage, og investera i nytt piano og starta ei ny blåsargruppe i kulturskulen.

Utfordringane vidare for partiet blir å rekruttera fleire medlemmer til lokallaget, samt å oppretthalda eit godt samarbeid med Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti i resten av valperioden.

Takk for innsatsen og engasjementet til alle som har bidratt i 2020!

Hjelmeland, 31.12.2020/26.04.2021

Morten Hetland      Roger Sjursen     Anne Spilde